Uvjeti poslovanja i plaćanja

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


Informacije o trgovačkom društvu

Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava, Slovačka

SK OIB: 48158836
SK PDV ID: SK2120068665
HR OIB: 46768728430
HR PDV ID: HR46768728430
IBAN: HR8324020061101054555 - Erste&Steiermärkische Bank d.d.


Adresa elektroničke pošte:

info@tonerpartner.hr


Info telefon:

+385 217 840 015

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika. 


Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak    8:00 - 16:00

 

OPĆE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se pravila za korisnike te način i uvjeti korištenja internetske stranice tonerpartner.hr, uređuju se odnosi između Trgovca i Kupca u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda (komercijalnog jamstva) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštitu osobnih i drugih podataka, te drugih pitanja vezanih uz internetsku trgovinu.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

Trgovac ili Prodavatelj je Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka, IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, IČ DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430.

Korisnik je svaka fizička i pravna osoba koja pristupa i koristi web stranicu www.tonerpartner.hr,  kao i svaki kupac i potrošač koji kupuje putem navedene stranice.

Kupac je svaka fizička i pravna osoba koja putem web stranice www.tonerpartner.hr sklapa pravni posao ili djeluje u okviru ili izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Potrošač je svaka fizička osoba koja putem web stranice www.tonerpartner.hr sklapa pravni posao ili djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Osobni podaci jesu svi podaci kako su uređeni člankom 4. točkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.)

Proizvod je svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, digitalne usluge i digitalni sadržaj, prava i obveze.

Roba je tjelesna pokretna stvar, kao i stvar s ugrađenim digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom ili je povezana s njima na način da bez digitalnog sadržaja ili digitalne usluge roba ne bi bila funkcionalna (»roba s digitalnim elementima«).

Roba izrađena po specifikaciji je roba koja nije unaprijed proizvedena, već je izrađena na temelju individualnog izbora ili odluke kupca ili potrošača.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između trgovca/prodavatelja i kupca i/ili potrošača bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i kupca i/ili potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta.

Ugovor o kupoprodaji je ugovor kojim trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti kupcu i/ili potrošaču robu u vlasništvo, a kupac i/ili potrošač plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu, uključujući bilo koji ugovor koji za predmet istodobno ima robu i uslugu.

Ugovor o usluzi je ugovor kojim trgovac pruža ili se obvezuje pružiti uslugu kupcu i/ili potrošaču, uključujući digitalnu uslugu, a kupac i/ili potrošač plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu.

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE

Tvrtka Ledum Kamara SK s.r.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni tonerpartner.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem, prodaje te provođenja financijskih transakcija. 

Nositelj svih prava na internet stranici tonerpartner.hr ( dalje u tekstu: internetska stranica ili tonerpartner.hr) je trgovačko društvo Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka, , IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, IČ DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430.

Korištenjem internetske stranice tonerpartner.hr korisnici potvrđuju da su upoznati s ovim Općim uvjetima i iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima te pristaju na korištenje Internetske stranice tonerpartner.hr u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe ili se u njihovo ime predstavljati. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole trgovca te prihvaća da trgovac nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.Trgovac zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, trgovaac može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Trgovac zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva da korisnik prihvaća izmjene. 

Korištenje usluga internetske stranice dozvoljeno je isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje tonerpartner.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a trgovac ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

Trgovac je distributer je, a a ne izdavač sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Trgovac se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na tonerpartner.hr, te isti zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Slike proizvoda na internetskoj stranici su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Trgovac će nastojati na svojim web stranicama objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih. Trgovac ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
Trgovac nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba trgovca. Ni pod kojim uvjetima trgovac neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internet stranice.


Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Trgovac nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja internetske stranice. Internetska stranica privatno je vlasništvo i sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem iste mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnici ne smiju putem internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja trgovca, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.


Svi materijali koji se nalaze na internetskoj stranici isključivo su pravo trgovca ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje na drugi način internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja trgovca strogo je zabranjeno. Kršenje ovih Općih uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva. Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetske stranice ekupi.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Trgovac nema nikakvu obavezu izvješćivati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio   internetske stranice, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da trgovcu izričito daje vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time korisnik trgovcu daje pravo mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice   isključivo odgovornost korisnika tako da trgovac ne jamči za posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove internetske stranice od strane korisnika.Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da trgovac nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.Ni u kojem slučaju trgovac neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.Uz prethodno navedene uvjete, trgovac neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Trgovac neće biti odgovoran za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.
Trgovac nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu. Trgovac zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, recenzije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na internetskoj stranici i na stranicama tonerpartner.hr  društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici trgovca mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.Trgovac zadržava pravo neobjave primljenog teksta recenzije ukoliko ocijeni da bi prilikom objave recenzije povrijedio odredbe Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), odnosno ukoliko procijeni da se radi o lažnoj potrošačkoj recenziji, naručenoj recenziji ili preporuci, pogrešnom predstavljanju recenzija ili preporuka uslijed čije bi objave mogao snositi posljedice iz navedenog Zakona.
Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim trgovca, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom internetske stranice od strane korisnika. Trgovac može raskinuti pravni i poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Trgovac zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje  trgovac, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta od strane korisnika. Korisnik može svoje upite, prigovore i komentare poslati pismeno,poštom ili e-mailom, a trgovac će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

 

UVJETI  PRODAJE PUTEM INTERNETSKE STRANICE

 1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji/usluzi

Ovi Opći uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima na internetskoj stranici predstavljaju ponudu trgovca kupcu za sklapanje Ugovora o kupoprodaji i/ili Ugovora o usluzi (dalje u tekstu: Ugovor) odnosno poziv na kupnju potrošaču te korisnik kao kupac i/ili potrošač svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Općim uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između trgovca i kupca i/ili potrošača, a prema uvjetima prodaje navedenim u nastavku. Ovi Opći uvjeti prilog su i sastavni dio Ugovora.

Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem tonerpartner.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

Uvjet za korištenje internetske stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta i Izjave o privatnosti, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga internetske stranice. Na početku procesa kupnje dostupni su linkovi na sadržaj Općih uvjeta i Izjave o privatnosti te se korisnike upućuje da svakako pročitaju i upute se u njihov sadržaj.

Na internetskoj stranici može se kupovati kao Registrirani korisnik ili kao Gost korisnik. Registrirani korisnik je kupac koji je napravio profil i izvršio prijavu u za to predviđenom postupku na internetskoj stranici. Gost korisnik je kupac koji nije napravio profil i nije izvršio prijavu u za to predviđenom postupku na internetskoj stranici.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook/Instagram i dr. računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook/Instagram profilu, tonerpartner.hr će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook/Instagram račun.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Za kršenje ovih odredbi Općih uvjeta trgovac zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutka kada trgovac, nakon što korisnik/kupac prihvati ponudu trgovca na jedan od sljedećih načina: odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao Registrirani korisnik, odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao Gost korisnik.

 

 1. Jezik i pismo

Jezik komunikacije na internetskoj stranici je hrvatski jezik i latinično pismo.

 

 • Cijene

Cijene na internetskoj stranici izražene su u euru kao službenoj valuti Republike Hrvatske te hrvatskoj kuni uz primjenu fiksnog tečaja koverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Fiksni tečaj konverzije iznosi 1 euro =7,53450 kuna. Cijene se izražavaju u euru i kuni do 31. prosinca 2023. g.

Cijene su izražene sa porezom na dodanu vrijednost (PDV), kao i svim drugim porezima i pristojbama koje kupac mora platiti da bi nabavio robu.

U cijenu nisu uključene naknade pakiranja, naknade za prijevoz, naknada za plaćanje pouzećem i sl., a čiji iznos ovisi o izboru kupca. Cijene, naknade i troškovi koji nisu uključeni u cijenu proizvoda navode se, odnosno specificiraju se zasebno u takozvanoj košarici za kupovinu, gdje kupac u svakom trenutku ima uvid i pregled istih.  


Cijena na internetskoj stranici određena je za svaki proizvod pojedinačno i odnosi se na  jedinicu mjere tog proizvoda (npr. komad, pakiranje, komplet, kilogram, metar, litra i sl). Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške zbog pogreške u internom informacijskom sustavu trgovca ili greške osoblja trgovca. Takve situacije su izvanredne i za njih se trgovac unaprijed ispričava svojim kupcima te će ih bez odgađanja obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. U navedenim slučajevima smatra se da ugovor nije sklopljen, čak i ako je Kupac primio e-poruku koja potvrđuje njegovu narudžbu.

Primjeri kada se može pojaviti pogrešno objavljena cijena uključuju, ali se ne ograničavaju, na sljedeće:

 • cijena robe na prvi pogled nije točna (npr. ne uzima u obzir nabavnu cijenu ili uobičajenu cijenu robe);
 • jedna ili više znamenki ostaju ili nedostaju u cijeni robe;
 • popust na robu prelazi 50%, a da roba nije dio posebnih oblika prodaje označenih posebnim simbolom i koji oglašava odgovarajući iznos popusta.

U slučaju sumnje je li roba doista snižena ili postoji očita pogreška u cijeni robe, Kupac je dužan kontaktirati trgovca i provjeriti ispravnost cijene.

Trgovac zadržava pravo oglašavanja ugovora ništavim, ako je došlo do zlouporabe osobnih podataka, zlouporabe platne kartice itd., ili zbog intervencije upravnog ili sudskog tijela. U slučaju takvog postupanja trgovca, kupac će o istom obavijestiti bez odgađanja

Trgovac zadržava pravo odbiti sklopiti ugovor ili raskinuti sklopljeni ugovor ako dođe do neovlaštenog korištenja popusta ili sličnog vaučera koji krši njegove uvjete, osobito u slučajevima kada:

 • kupon za popust koristi se za drugu robu osim one za koju je namijenjen;
 • kupon za popust koristi se zajedno s drugim popustom, iako skup ovih popusta nije izričito zabranjen;
 • kupon za popust koristi se za kupnje koje ne dosežu minimalnu postavljenu cijenu;
 • naknadnog saznanja trgovca da je kupon za popust već prethodno iskorišten.

Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje da se u gore navedenim slučajevima ugovor ne smatra sklopljenim, a trgovac ima pravo, između ostalog,  zahtijevati od kupca povrat svega što je kupac temeljem takvog ugovora neosnovano stekao.

 

Posebni oblici prodaje

Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Posebni oblici prodaje obuhvaćaju, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju robe s greškom i prodaju robe kojoj istječe rok uporabe.

Trgovac će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti posebne prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje posebnog oblika prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje,  trgovac neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

 

 1. Narudžba

Proces naručivanja putem internetske stranice opisan je na linku: https://www.tonerpartner.hr/.

Trgovac u okviru svoje poslovne politike maloprodaje robe obavještava kupce da na internetskoj stranici prihvaća narudžbe robe/usluga u količini koja se smatra uobičajenom za osobnu uporabu, dok narudžbe za veće količine robe/usluga očito namijenjene za daljnju prodaju/upotrebu nisu prihvatljive. Trgovac zadržava pravo procjene narudžbe prema gornjim kriterijima kao i ne prihvaćanje narudžbi za koje smatra da nisu za osobnu uporabu, o čemu će bez odgađanja obavijestiti kupca uz navođenje razloga otkazivanja.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na internetskoj stranici može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu trgovca. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi narudžbe temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u euru (€) i hrvatskim kunama (HRK).

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju poziva se kupac da kontaktira trgovca na: info@tonerpartner.hr ili na telefonski broj +385 1 8000 234, kako bi služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko kupac nije siguran kako izvršiti kupnju, može telefonski kontaktirati trgovca na gore navedeni telefonski broj te će služba za korisnike uložiti razumne napore da uputi kupca u način ispunjanvanja podataka u košaricu.

Trgovac će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi isporuku naručenog proizvoda ispunio u roku dostave navedenom na internestkoj stranici, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju da trgovac nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s internetske stranice koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Trgovac otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.


Obveza trgovca na isporuku proizvoda nastaje kada trgovac izda potvrdu narudžbe i izda račun, a što se smatra trenutkom sklapanja ugovora. Proizvodi koje Kupac doda u košaricu ne smatraju se rezerviranim niti se smatra da je time nastala obveza trgovca na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen te Kupcu ne stigne potvrda narudžbe i račun.

 

 1. V) Dostava

Prilikom procesa naručivanja proizvoda Kupac će trebati izabrati način dostave proizvoda koje planira kupiti.          

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i kupcu se izdaje račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

Trgovac narudžbe dostavlja putem ugovornog partnera ovlaštenog za ovu djelatnost a to je GLS. Očekivani datum isporuke naveden je u e-poruci koju trgovac šalje kao potvrdu narudžbe.

Predviđeni rok isporuke proizvoda kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi,izuzev proizvoda s posebnom napomenom, na području cijele Hrvatske, osim hrvatskih otoka, je 1-2 radna dana od dana potvrde narudžbe

Predviđeni rok isporuke proizvoda kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, izuzev proizvoda s posebnom napomenom, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana.

U slučaju da robe nema na skladištu, ili dođe do komplikacija s dostavom narudžbe, ili dođe do promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti služba za korisnike trgovca.

 

 1. Uvjeti i način plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda, troškova dostave i drugih naknada,cijena ili troškova koji nisu uključeni u cijenu proizvoda može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 

 1. Plaćanje kreditnim ili debitnim karticama: 
 • American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro
 1. Virmansko plaćanje

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, tonerpartner.hr prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

 1. Plaćanje internet bankarstvom

Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, tonerpartner.hr prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

 1. Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe)

Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Tonerpartner.hr na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

 1. Plaćanje gotovinom – pouzećem

Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

 
Kupon za popust/bodovi za kupnju

Kupon za popust/bod za kupnju je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem internetske stranice. Trgovac,naime, u okviru tzv. sustava vjernosti za svaku narudžbu daje nagradu u obliku bodova za kupnju koji se zatim preračunavaju u financijski popust prilikom kupnje. Ovaj novčani dio može se iskoristiti prilikom sljedeće narudžbe.

Kupon nije popust u smislu posebnog oblika prodaje niti je roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na kupon za popust ne mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. Kupon za popust ne može biti zamijenjen za novac.

Detaljnije informacije o kuponu za popust, uvjetima i načinu korištenja istog, dostupne su na internetskoj stranici na linku: https://www.tonerpartner.hr/kupnja-kod-nas/sustav-vjernosti/

 

 • Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s trgovcem za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, osim u slučaju kad je ugovor prethodno raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač je ovlašten, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 30 dana. U slučaju ugovora o kupoprodaji, naprijed navedeni rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed, a ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, taj rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. U slučaju sklapanja ugovora o uslugama rok započinje teći od dana sklapanja ugovora. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora dostupan je za preuzimanje na sljedećem linku: https://www.tonerpartner.hr/kupnja-kod-nas/uvjeti-reklamacije/


Potrošač ugovor može jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave na trajnom mediju (mailom, podneskom i sl.) u kojoj izražava svoju volju raskinuti ugovor. Izjavu o raskidu potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Izjavu o jednostranom raskisdu ugovora potrošač može dostaviti trgovcu: 

-poštom (na Ledum Kamara SK s.r.o., Stupničke šipkovine 22, 10255 Donji Stupnik, Republika Hrvatska), ili

-elektroničkom poštom na info@tonerpartner.hr

U slučaju jednostranog raskida ugovora, trgovac će postupati sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit će se potrošaču  nakon roba bude vraćena trgovcu  ili nakon što potrošač dostavi dokaz da je robu otpremio natrag. Povrat robe mora se izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 30 dana od dana kada je izjavljen jednostrani raskid ugovora. Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove, osim izravne troškove povrata robe. Iznimno, ako potrošač jednostrano raskine ugovor ugovor o usluzi nakon što je izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene.

Trgovac preporuča potrošaču da proizvod zapakira u originalnu neoštećenu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o oštećenoj ili specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda kako bi u neoštećenom obliku stigao trgovcu. Potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama u slučaju jednostranog raskida ugovora.

Potrošač je sukladno članku 84. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 30 dana. Trgovac će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Trgovac radi lakšeg ostvarivanja prava iz naprijed navedenih odredbi potrošaču daje sljedeće preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom, a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 30 dana:    

- slika proizvoda‎ na internetskoj stranici prikazuje načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga trgovac preporuča da se prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na internetskoj atranici i dohvaćaju se klikom na proizvod.

    - ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati trgovcu.  
  
- ukoliko se oštećenje na proizvodu utvrdi nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i što prije a najkasnije u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte trgovca.   

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.    

- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju i sl.) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se korištenje proizvoda sukladno njegovoj namjeni npr. za mikser- miksanje hrane, za roštilje- pečenje hrane, za role – korištenje, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom,  alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje i sl. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (npr. ambalaža nije oštećena), trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. 

 

Iznimke od prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

Iznimno od naprijed navedenog, potrošač  nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljak ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka ( catering ) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora
 14. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

 

Materijalni nedostaci

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima kojim se uređuju obveznopravni odnosi o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Materijalni nedostaci postoje:

1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao trgovca najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je trgovac dao pristanak,

3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

Osim navedenih nedostataka, materijalni nedostaci postoje i:

1) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

2) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je trgovac stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,

3) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

4) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali trgovac ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

5) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je trgovac ili osoba za koju on odgovara ili

6) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio trgovac ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Trgovca ne obvezuju izjave iz naprijed navedene točke 4. ako nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji.

Kod potrošačkih ugovora nedostaci iz naprijed navedene točke 1. do 4. ne postoje ako je, u trenutku sklapanja ugovora, potrošač bio posebno obaviješten da određeno obilježje stvari odstupa od kriterija koji se koriste za određivanje nedostataka navedenih u točkama 1. do 4. ovoga članka i ako je potrošač to izričito i zasebno prihvatio prilikom sklapanja ugovora.

U slučaju spora između trgovca i potrošača o postojanju materijalnih nedostataka, činjenice će se utvrditi vještačenjem. U tom slučaju, ako se materijalni nedostatak na robi pojavio u roku od godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. Ako se materijalni nedostatak na robi ili neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom pojavi nakon godine dana od dana prijelaza rizika na potrošača, ali ne kasnije od dvije godine od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja predujmljuje potrošač, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. Kod ugovora o kupoprodaji rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed, a ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

Specifičnosti vezane uz proizvode s rokom trajanja

Svi proizvodi s rokom trajanja u ponudi na internetskoj stranici skladište se i dostavljaju sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod i kod kupca ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

Uz gore navedene uvjete jednostranog raskida ugovora koji se odnose na sve proizvode, dodatno se za proizvode s rokom trajanja utvrđuju razlozi za opravdani prigovor i povrat u sljedećim slučajevima

 • ukoliko vam je isporučen proizvod kojemu je već istekao rok trajanja
 • ukoliko vam je isporučen proizvod koji nije ispravan odnosno ne udovoljava propisima o zdravstvenoj ispravnosti
 • ukoliko vam je isporučen proizvod koji niste naručili.

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi te priložite fotografiju prehrambenog proizvoda te nam pošaljete jasnu fotografiju LOT oznake sa proizvoda i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum).
Ukoliko utvrdimo da je Vaš prigovor opravdan nastupa raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

Trošak povrata naprijed navedenih proizvoda snosi trgovac, pod uvjetom da je prigovor opravdan. Neće se uvažiti prigovor ako je oštećenje, ispravnost ili bilo kakav drugi nedostatak proizvoda kojim kupac nije zadovoljan uzrokovan radnjom ili propustom kupca. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda novim proizvodom u cijelosti snosi trgovac.

Pravo na povrat/zamjenu proizvoda s rokom trajanja isključuje se u sljedećim slučajevima:

 1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučen je kupcu s važećim rokom trajanja

  2. Proizvod je otvoren, oštećen, korišten ili mu je na drugi način umanjena vrijednost od strane kupca bez obzira na valjan rok trajanja i potrebnu ispravnost i zdravstvenu sukladnost.


Komercijalno jamstvo (garancija i servis)

Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se trgovac ili proizvođač (davatelj jamstva), povrh zakonske obveze trgovca koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, obvezuje kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Svako komercijalno jamstvo obvezujuće je za davatelja jamstva u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu i povezanom reklamnome materijalu dostupnima u trenutku ili prije sklapanja ugovora.

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te trgovac smatra da je kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Sastavni dio svake Izjave o komercijalnom jamstvu, čak i kada to nije izričito naglašeno u toj Izjavi, jest da kupac ima prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari temeljem Zakona o obveznim odnosima prema prodavatelju besplatno te da komercijalno jamstvo ne utječe na prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

Ukoliko proizvod treba servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu a ovlašten je i obratiti se trgovcu s istim ciljem. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon +385 217 840 015, ili putem e-maila:  info@tonerpartner.hr 
 
Pisani prigovor i reklamacije

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Tonerpartner.hr, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: +385 217 840 015,
 • na e-mail adresu: info@tonerpartner.hr,
 • na adresu: Ledum Kamara SK s.r.o. Stupničke šipkovine 22, 10255 Donji Stupnik, Republika Hrvatska

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Trgovac će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Kupac je dužan dostaviti reklamirani proizvod na gore navedenu adresu. U slučaju opravdane reklamacije trošak isporuke novog proizvoda snosi Ledum Kamara SK.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Ledum Kamara SK, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Ograničenje prodaje nekih proizvoda

Sukladno pozitivnim propisima neki proizvodi i usluge na internetskoj stranici mogu biti dostupni samo određenoj kategoriji kupaca starosti iznad 18 godina kao primjerice određeni CD/DVD,   noževi, neka vrtna pomagala i sl. ili kupcima s posebnim dozvolama za njihovu nabavu.

Ograničenja na prodaju proizvoda navode se na internetskoj stranici uz opis proizvoda.     

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, SK - 811 01 Bratislava, Republika Slovačka, IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, IČ DPH: SK2120068665, OIB: 46768728430, kao pružatelj usluga Internetske stranice www.tonerpartner.hr voditelj je obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka podatke pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika te osobne podatke obrađuje sukladno Uredbi  (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Način, opseg te opis obrade osobnih podataka naveden je u Izjavi o privatnosti koja je dostupna na sljedećem linku: https://www.tonerpartner.hr/kupnja-kod-nas/nacela-zastite-privatnosti/ .

Korisnici internetske stranice upućuju se da pročitaju sve navedeno u Izjavi o privatnosti kako bi lakše razumjeli koje podatkevoditelj obarde prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na internetskoj stranici od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internetske stranice, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih Izjava o privatnosti utvrđuje.

 

Trebate li pomoć? Tu smo za vas.

Savjetnik
za odabir
Mjesta za preuzimanje. Do 877 mjesta preuzimanja.
Široki izbor. Nudimo više od 52000 proizvoda.
Imate vremena s nama. Robu možete vratiti u roku od 30 dana.
Nagradit ćemo vas. Dobit ćete bodove lojalnosti za svaku kupnju.

Kupci nas hvale

94% kupaca nas preporučuje prema upitnicima o zadovoljstvu u posljednjih 90 dana.